Cách Cộng Và Trừ Các Ngày, Tuần, Tháng Và Năm Trong Excel

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy nhiều công thức hữu ích để cộng và trừ ngày trong Excel, chẳng hạn như trừ hai ngày, thêm ngày, tuần, tháng và năm vào một ngày, v.v. Hướng dẫn này giải thích một vài công thức để thêm và trừ ngày trong Excel có thể giải quyết công việc của bạn.

Cách trừ ngày trong Excel

Giả sử bạn có hai ngày trong các ô A2B2 và bây giờ bạn muốn trừ đi một ngày từ ngày kia để biết có bao nhiêu ngày giữa các ngày này. Như thường thấy trong Excel, kết quả tương tự có thể đạt được theo nhiều cách.

Ví dụ 1. Trừ một ngày trực tiếp từ ngày khác

Trừ hai số thông thường cơ bản không gặp trở ngại: 

=B2-A2

trừ trực tiếp 2 ô

Ví dụ 2. Trừ ngày sử dụng hàm Excel DATEDIF

Nếu công thức trên có vẻ quá đơn giản, bạn có thể đạt được kết quả tương tự theo cách giống như trên bằng cách sử dụng hàm DATEDIF của Excel:

=DATEDIF(A2; B2; "d")

sử dụng hàm datedif

Ví dụ 3. Trừ một ngày từ ngày hiện tại

Để trừ một ngày kể từ ngày hôm nay, bạn có thể sử dụng một trong các công thức trên. Chỉ cần sử dụng hàm TODAY() thay vì ngày 1:

=TODAY()-A2

hoặc là

=DATEDIF(A2;TODAY(); "d")

Giống như trong ví dụ trước, cả hai công thức đều hoạt động tốt khi ngày hôm nay lớn hơn ngày bạn trừ vào nó, nếu không thì DATEDIF không thành công:

Trừ ngày hiện tại

Ví dụ 4. Trừ ngày với hàm DATE Excel

Nếu bạn muốn cung cấp ngày trực tiếp trong công thức, sau đó nhập từng ngày bằng cách sử dụng hàm DATE (năm, tháng, ngày) và sau đó trừ đi một ngày từ ngày khác.

Chẳng hạn, công thức sau trừ 15 tháng 5 năm 2020 từ 20 tháng 5 năm 2020 và trả về khoản chênh lệch 5 ngày:

=DATE(2015; 5; 20) - DATE(2015; 5; 15)

dùng hàm date trừ ngày

Nếu bạn đang tìm cách đếm số tháng hoặc năm giữa hai ngày, thì hàm DATEDIF là giải pháp khả thi duy nhất và bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ về công thức sẽ đề cập dưới đây:

Bây giờ bạn đã biết cách trừ hai ngày, hãy xem cách bạn có thể thêm hoặc trừ ngày, tháng hoặc năm vào một ngày nhất định. 

Cách trừ hoặc thêm ngày để cập nhật trong Excel

Nếu bạn có một ngày trong một số ô hoặc một danh sách các ngày trong một cột, bạn có thể thêm hoặc trừ một số ngày nhất định cho các ngày đó bằng cách sử dụng một phép toán số học tương ứng.

Ví dụ 1. Thêm ngày vào một ngày hiện tại trong Excel

Công thức chung để thêm một số ngày được chỉ định vào một ngày như sau:

Date + N days

Ngày có thể được nhập theo nhiều cách:

 • Như một tài liệu tham khảo, ví dụ =A2 + 10
 • Sử dụng hàm DATE (năm; tháng; ngày), vd =DATE(2015; 5; 15) + 10
 • Là kết quả của một chức năng khác. Ví dụ: để thêm một số ngày nhất định vào ngày hiện tại , hãy sử dụng hàm TODAY(): =TODAY()+10

thêm ngày trong excel

Ví dụ 2. Trừ các ngày kể từ ngày hiện tại trong Excel

Để trừ một số ngày nhất định từ một ngày nhất định, bạn thực hiện lại một phép toán số học thông thường. Sự khác biệt duy nhất so với ví dụ trước là bạn nhập dấu trừ thay vì dấu cộng

Date - N days

Dưới đây là một vài ví dụ về công thức:

 • =A2-10
 • =DATE(2020; 7; 26)-10
 • =TODAY()-10

trừ ngày trong excel

Cách thêm hoặc bớt tuần cho đến nay

Trong trường hợp bạn muốn thêm hoặc trừ cả tuần cho một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng các công thức tương tự như để thêm hoặc trừ ngày và chỉ cần nhân số tuần với 7 ( Tức 1 tuần 7 ngày).

Thêm tuần vào một ngày trong Excel:

ô + N Tuần * 7

Ví dụ: bạn thêm 3 tuần vào ngày trong A2, sử dụng công thức sau : =A2+3*7.

Trừ các tuần kể từ ngày trong Excel:

ô - N Tuần * 7

Để trừ 2 tuần kể từ ngày hôm nay, bạn viết  =TODAY()-2*7.

Cách thêm / bớt tháng cho đến nay trong Excel

Nếu bạn muốn thêm hoặc bớt một số lượng nhất định của cả tháng cho một ngày, bạn có thể sử dụng hàm DATE hoặc EDATE, như được minh họa dưới đây.

Ví dụ 1. Thêm tháng vào một ngày với hàm Excel DATE

Lấy một danh sách các ngày trong cột A chẳng hạn, nhập số ngày bạn muốn thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô, giả sử là C2.

Nhập công thức sau vào ô B2 và sau đó kéo hết góc của ô xuống để sao chép công thức sang các ô khác:

=DATE(YEAR(A2); MONTH(A2) + $C$2; DAY(A2))

thêm hoặc bớt tháng

Giải thích Hàm DATE(năm, tháng, ngày) có các đối số sau:

 • Các năm kể từ ngày trong ô A2;
 • Các tháng kể từ ngày trong A2 + số tháng bạn chỉ định trong ô C2
 • Các ngày kể từ ngày trong A2.

Nếu bạn nhập một số âm trong C2, công thức sẽ trừ đi hàng tháng thay vì thêm chúng:

Nhập trừ tháng

Đương nhiên, không có gì ngăn bạn nhập dấu trừ trực tiếp vào công thức để trừ tháng sau một ngày:

=DATE(YEAR(A2); MONTH(A2) - $C$2; DAY(A2))

Và tất nhiên, bạn có thể nhập số tháng để thêm hoặc bớt trong công thức thay vì tham chiếu đến một ô:

=DATE(YEAR(date); MONTH(date) + N months; DAY(date))

Các công thức thực sự có thể trông tương tự như sau:

 • Thêm tháng đến ngày: =DATE(YEAR(A2); MONTH(A2) + 2; DAY(A2))
 • Trừ tháng kể từ ngày: =DATE(YEAR(A2); MONTH(A2) - 2; DAY(A2))

cộng hoặc trừ 2 tháng

Ví dụ 2. Thêm hoặc trừ các tháng vào một ngày với Excel EDATE

Microsoft Excel cung cấp một hàm đặc biệt trả về một ngày là một số tháng được chỉ định trước hoặc sau ngày bắt đầu - hàm EDATE. Nó có sẵn trong các phiên bản hiện đại của Excel 2007, 2010, 2013 và Excel 2016.

Trong EDATE(start_date; months) công thức của bạn, bạn cung cấp 2 đối số sau:Start_

 • date - ngày bắt đầu để tính số tháng.
 • months - số tháng cần thêm (giá trị dương) hoặc trừ (giá trị âm).

Công thức sau được sử dụng trên cột ngày của chúng tôi mang lại kết quả chính xác như hàm DATE trong ví dụ trước:

dùng hàm edate

Khi sử dụng hàm EDATE, bạn cũng có thể chỉ định ngày bắt đầu và số tháng để cộng hoặc trừ trực tiếp trong công thức. Ngày nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc là kết quả của các công thức khác. Ví dụ:

 • Để thêm tháng trong Excel

=EDATE(DATE(2020;07;26); 10)

Công thức thêm 10 tháng vào ngày 26 tháng 07 năm 2020.

 • Để trừ tháng trong Excel:

=EDATE(TODAY(); -10)

Công thức trừ 10 tháng kể từ ngày hôm nay.

 • Cách trừ hoặc thêm năm cho đến nay trong Excel

Thêm năm cho một ngày trong Excel được thực hiện tương tự như thêm tháng. Bạn sử dụng lại hàm DATE (năm, tháng, ngày), nhưng lần này bạn chỉ định số năm bạn muốn thêm:

DATE(YEAR(date) + N years; MONTH(date); DAY(date))

Trong bảng tính Excel của bạn, các công thức có thể trông như sau:

 • Để thêm năm cho một ngày trong Excel:

=DATE(YEAR(A2) + 5; MONTH(A2); DAY(A2))

Công thức thêm 5 năm cho đến ngày trong ô A2.

 • Để trừ năm kể từ ngày trong Excel:

=DATE(YEAR(A2) - 5; MONTH(A2); DAY(A2))

Công thức trừ 5 năm kể từ ngày trong ô A2.

Nếu bạn nhập số năm cần thêm (số dương) hoặc trừ (số âm) trong một số ô và sau đó tham chiếu đến ô đó trong hàm DATE, bạn sẽ nhận được một công thức chung:

trừ hoặc thêm năm

Thêm hoặc trừ ngày, tháng và năm cho đến nay

Nếu bạn quan sát cẩn thận hai ví dụ trước, tôi nghĩ bạn đã đoán được cách cộng hoặc trừ kết hợp năm, tháng và ngày thành một ngày trong một công thức. 

 • Để thêm năm, tháng, ngày:

DATE(YEAR(date) + X years; MONTH(date) + Y months; DAY(date) + Z days)

 • Để trừ năm, tháng, ngày:

NGÀY (NĂM ( ngày ) - X năm ; THÁNG ( ngày ) - Y tháng ; NGÀY ( ngày ) - Z ngày )

Ví dụ: công thức sau đây thêm 2 năm, 3 tháng và trừ 15 ngày kể từ ngày trong ô A2:

=DATE(YEAR(A2) + 2; MONTH(A2) + 3; DAY(A2) - 15)

Áp dụng cho cột ngày của chúng tôi, công thức có hình dạng sau:

=DATE(YEAR(A2) + $C$2; MONTH(A2) + $D$2; DAY(A2) + $E$2)

thêm hoặc trừ ngày tháng năm

Cách cộng và trừ số lần trong Excel

Trong Microsoft Excel, bạn có thể thêm hoặc bớt số lần bằng hàm TIME . Nó cho phép bạn hoạt động đúng giờ (giờ, phút và giây) chính xác giống như cách bạn xử lý năm, tháng và ngày với chức năng DATE.

 • Để thêm thời gian trong Excel:

ô + TIME ( giờ ; phút ; giây )

 • Để trừ thời gian trong Excel:

ô - TIME ( giờ ; phút ; giây )

Trong đó A2 chứa giá trị thời gian bạn muốn thay đổi.

Ví dụ: để thêm 2 giờ, 30 phút và 15 giây vào thời gian trong ô A2, bạn có thể sử dụng công thức sau:

=A2 + TIME(2; 30; 15)

Nếu bạn muốn thêm và trừ thời gian hợp nhất trong một công thức, chỉ cần thêm dấu trừ vào các giá trị tương ứng:

=A2 + TIME(2; 30; -15)

Công thức trên thêm 2 giờ và 30 phút vào thời gian trong ô A2 và trừ đi 15 giây.

Ngoài ra, bạn có thể nhập thời gian hợp nhất bạn muốn thay đổi trong một số ô và tham khảo các ô đó trong công thức của bạn:

=A2 + TIME($C$2; $D$2; $E$2)

 

Cộng trừ số lần trong excel

Nếu các ô ban đầu chứa cả ngày và thời gian, thì công thức trên cũng hoạt động hoàn hảo:

thời gian cùng ngày tháng năm

Đây là cách bạn thêm và trừ ngày trong Excel. Tôi hy vọng bạn đã học được một vài chức năng hữu ích ngày hôm nay. Dù sao, tôi cảm ơn bạn đã đọc và hy vọng sẽ gặp bạn trên blog của chúng tôi vào tuần tới.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D