Cách sửa lỗi #VALUE! lỗi trong hàm SUMIFS, SUM(IF..), SUMPRODUCT

Bạn tự tin với hàm mảng, chắc chắn hàm mình vừa viết không thể sai được, vì nó đủ các điều kiện và vùng chứa điều kiện, nhưng tại sao hàm SUMIFS vẫn trả về #VALUE? bài viết này sẽ chỉ ra cho chúng ta nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Bạn tự tin với hàm mảng, chắc chắn hàm mình vừa viết không thể sai được, vì nó đủ các điều kiện và vùng chứa điều kiện, nhưng tại sao hàm SUMIFS
vẫn trả về #VALUE?
bài viết này sẽ chỉ ra cho chúng ta nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Nguyên nhân 1

Công thức đề cập đến các ô trong sổ làm việc đã đóng
Các hàm SUMIFS tham chiếu đến một ô hoặc một phạm vi trong sổ làm việc đã đóng sẽ dẫn đến #VALUE! lỗi.

Giải pháp:

Mở sổ làm việc được chỉ định trong công thức và nhấn F9 để làm mới công thức.

Bạn cũng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các hàm SUM và IF cùng nhau trong một công thức mảng

Nguyên nhân 2

Chuỗi tiêu chí dài hơn 255 ký tự
Các hàm SUMIF / SUMIFS trả về kết quả không chính xác khi bạn cố khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp:

Rút ngắn chuỗi nếu có thể. Nếu bạn không thể rút ngắn nó, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử Ampersand (&) để chia giá trị thành nhiều chuỗi.

Nguyên nhân 3

Trong SUMIFS, các đối số phạm vi phải luôn giống nhau trong SUMIFS, điều đó có nghĩa các dải_ô_tiêu_chí Range phải cùng một số hàng và cột, đây là nguyên nhân phổ biển nhất

Trong ví dụ sau, công thức tính Số lượng trong khoảng thời gian tại $F$4 và $G$4, Công thức như sau =SUMIFS($D$6:$D$21;$B$6:$B$21;F7;A6:A21;">="&$F$4;$A$6:$A$20;"<="&$G$4)
nhìn có vẻ ổn nhưng khi chạy thì lỗi #VALUE!??
sai ở đây là phạm vi thời gian A$6:A$20 là không phù hợp với phạm vi tính tổng D$6:D$21, số hàng không giống nhau

Giải pháp:

Theo ví dụ này, thay đổi A$6:A$20 thành A$6:A$21 và thử lại công thức, kết quả sẽ như sau

Lỗi #VALUEkhi sử dụng hàm mảng SUMIFS được khắc phục

Lỗi #N/A tương tự xuất hiện khi chúng ta sử dụng các loại hàm mảng như {SUM(IF...)}; SUMPRODUCT nếu vùng chứa điều kiện có độ dài không giống nhau

Chúc các bạn thành công

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D