Cách Tính Tổng Và Tính Trung Bình Giá Trị Duy Nhất Trong Excel Đơn Giản

Trong một bảng tính, có một danh sách các số có một số giá trị trùng lặp và  bạn chỉ muốn tính tổng hoặc trung bình các giá trị duy nhất. Bạn có phương pháp nào tốt để hoàn thành công việc này trong Excel không?

Sử dụng công thức Sumproduct

Chỉ Tính Tổng Các Giá Trị Duy Nhất Trong Excel Với Các Công Thức

Để chỉ cộng các số duy nhất lại với nhau, bạn có thể sử dụng các công thức sau:

Nhập công thức này: =SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D2:D11,D2:D11&""),D2:D11) vào một ô trống.

công thức sumproduct

Sau đó nhấn phím Enter và các số chỉ xuất hiện một lần đã được thêm vào.

kết quả sumproduct

Ghi chú:

  • 1. Đây là một công thức khác cũng có thể giúp bạn: 
    =SUM(IF(FREQUENCY(IF(D2:D11<>"",MATCH(D2:D11,D2:D11,0)),ROW(D2:D11)-ROW(D2)+1),D2:D11)) nhớ nhấn phím Ctrl + Shift + Enter.
  • 2. Trong công thức trên, D2: D11 là phạm vi dữ liệu mà bạn muốn áp dụng phép tính, bạn có thể thay đổi các số liệu khi bạn cần.
  • 3. Các giá trị duy nhất bao gồm cả bản sao đầu tiên.

Chỉ Có Giá Trị Trung Bình Duy Nhất Trong Excel Với Công Thức

Nếu bạn chỉ muốn tính trung bình của các giá trị duy nhất, vui lòng sử dụng các công thức sau:

1 . Nhập một trong các công thức sau:

  • (1.)=AVERAGE(IF(FREQUENCY(D2:D11,D2:D11),D2:D11))

công thức average

  • Nhấn enter và kết quả

kết quả average

  • (2.)=SUMPRODUCT((D2:D11)/COUNTIF(D2:D11,D2:D11))/SUM(IF(FREQUENCY(D2:D11,D2:D11),1))

2 . Và sau đó nhấn phím Ctrl + Shift + Enter và bạn sẽ nhận được kết quả tính toán.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt