Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Từ Căn Bản Đến Chuyên Nghiệp - Chương 1: Đối Tượng Kế Toán

Học kế toán tổng hợp thực hành với mục tiêu để học viên có thể nắm vững các thông tư, nghị định pháp luật kế toán hiện hành và nguyên tắc làm việc chuyên môn và nghiệp vụ kế toán, tự tin đảm nhận mọi công việc của kế toán tại doanh nghiệp:

Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Nội Dung Nghiên Cứu:

1. Tìm hiểu Bảng hệ thống tài khoản

2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán

3. Một số điểm đặc biệt về tài khoản

4. Khái niệm cơ bản về Tài sản và Nguồn vốn

1. Hệ Thống TK Có 2 Cột Chính:

a. Cột số hiệu TK và cột tên TK, trong đó:

Cột số hiệu có 2 cấp chính là cấp 1 và cấp 2, cấp 1 có 3 ký tự và cấp 2 có 4 ký tự

Lưu ý: Kế toán có thể tạo các tài khoản chi tiết dựa cấp tài khoản đã có trước đó, ví dụ: TK 1121 là tiền gửi ngân hàng bằng VND, nếu DN có phát sinh tại 2 ngân hàng là BIDV và SHB, thì kế toán có thể tạo TK chi tiết là 11211 cho tiền gửi tại Ngân hàng BIDV, 11212 cho tiền gửi tại Ngân hàng SHB.

2. Phân Loại Hệ Thống TK:

  • Nhóm tài sản: TK đầu 1, 2

  • Nhóm nguồn vốn: TK đầu 3, 4

  • Nhóm doanh thu, thu nhập: TK đầu 5, 7

  • Nhóm chi phí: TK đầu 6, 8

3. Một Số Điểm Đặc Biệt:

a. TK đầu 11: Tiền

b. TK đầu 13: Phải thu

c. TK đầu 15: Hàng tồn kho

d. TK đầu 21: Tài sản cố định

e. TK đầu 33: Phải trả

f. TK đầu 41: Vốn chủ sở hữu và các loại quỹ của công ty

g. TK đầu 51: Doanh thu

h. TK đầu 6 hoặc 8: Chi phí

4. Video Hướng Dẫn Thực Hành Chương 1: Đối Tượng Kế Toán

5. Bài Tập Thực Hành

Bài 1. Dựa vào bảng HTTK, xác định số hiệu cho các tên tài khoản dưới đây

1. TSCĐ hữu hình 400.000

2. Nguyên vật liệu 40.000

3. Quỹ đầu tư phát triển 10.000

4. Phải thu khách hàng 20.000

5. Tiền mặt 15.000

6. Công cụ dụng cụ 5.000

7. Lợi nhuận chưa phân phối 10.000

8. Vay và nợ thuê tài chính 60.000

9. Tiền gửi ngân hàng 70.000

10. Phải trả người bán 20.000

11. Nhận ký quỹ, ký cược 40.000

12. Nguồn vốn kinh doanh 460.000

13. XD cơ bản dở dang 40.000

14. Thành phẩm 10.000

Đáp án bài tập 1: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Bài 2 Dựa vào bảng HTTK, xác định số hiệu cho các tên tài khoản dưới đây

1. TSCĐ hữu hình 500.000

2. Phải trả cho người bán: 10.000

3. Tiền mặt 10.000

4. Công cụ dụng cụ 10.000

5. Thành phẩm 20.000

6. Nguồn vốn kinh doanh 510.000

7. Dự phòng phải trả 22.000

8. Tiền gửi Ngân Hàng 25.000

9. Lợi nhuận chưa phân phối X

10. Phải thu của khách hàng 12.000

11. Phải trả công nhân viên 5.000

12. Nguyên vật liệu 25.000

13. Sản phẩm dở dang 3.000

14. Vay và nợ thuê tài chính 40.000

Đáp án bài tập 2: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Tham khảo thêm: Giáo trình học kế toán cơ bản đến chuyên sâu

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt