Học Tin Học Văn Phòng Ở Quận Đống Đa - Trung Tâm Tin Học Sao Việt Hà Nội

Cập nhật mới nhất ngày 13 tháng 11 năm 2022: Khóa học vi tính văn phòng tại Đống Đa, Hà Nội hướng dẫn học viên sử dụng thành thạo kỹ năng sử dụng các phần mềm dành cho công việc văn phòng như: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Unikey, trình duyệt web, Explorer,...

Trung tâm tin học tại Quận Đống Đa

Khai giảng các ngày trong tuần

Đăng ký học được xếp lớp học ngay

Đăng Ký Ngay: 093 11 44 858

trung tâm tin học Sao Việt

Mục tiêu khóa học vi tính văn phòng tại Quận Đống Đa

Khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo các kỹ năng như soạn thảo văn bản, tạo các biểu mẫu, báo cáo; tính toán trên bảng tính Excel; biết cách trình chiếu các văn bản trên máy chiếu trong các cuộc họp, hội thảo, giảng dạy; sử dụng Internet để tìm kiếm những thứ mình cần, xem tin tức, thư điện tử (Email)

Sử dụng thành thạo được bộ Microsoft Office

Xử lý được hầu hết các sự cố máy tính thường gặp trong công việc văn phòng 

Tìm kiếm thông tin và mua bán trên mạng internet 

trung tâm dạy tin học văn phòng ở Đống Đa, Hà Nội

khóa học tin học văn phòng Quận Đống Đa, Hà Nội

Nội dung khóa học tin học văn phòng ở Quận Đống Đa, Hà Nội

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính Microsoft Office Word 

Các thao tác cơ bản với Word, Thẻ lệnh Home - Page Layout

 • Giới thiệu về giao diện Microsoft Word 2016/2019
 • Các chức năng và thao tác cơ bản trong Word 2016/2019
 • Thẻ Home - Nhóm lệnh Clipboard
 • Thẻ Home - Nhóm lệnh Font
 • Thẻ Home - Nhóm lệnh Paragraph
 • Thẻ Home - Nhóm lệnh Editing
 • Thẻ Home - Nhóm lệnh Style
 • Thẻ Page Layout và các chức năng

Các thao tác với Tab File và Tab Insert

 • Thẻ File - Chỉnh sửa Info của văn bản
 • Thẻ File - Chỉnh sửa các cài đặt Option cho văn bản
 • Một số chức năng khác của Thẻ lệnh File
 • Thẻ Insert - Nhóm chức năng với Pictures
 • Thẻ Insert - Nhóm chức năng với Table
 • Thẻ Insert - Nhóm chức năng với SmartArt
 • Thẻ Insert - Nhóm chức năng với Textbox và Hyperlink
 • Thẻ Insert - Nhóm chức năng với Header and Footer, Dropcap và Other Text Object

Các thao tác với Tab Design, View và References

 • Thẻ Design và tính năng tạo WaterMark
 • Thẻ Design và tính năng tạo Themes, Page Color và Page Border
 • Các thao tác với Thẻ lệnh References
 • Các thao tác với Thẻ lệnh View
 • Thao tạo Tạo, ghi và chạy Macro trong Word 2013

Kỹ năng Microsoft Office Excel 

Chương 1: Tổng quan về hàm trong Excel

 • Hàm là gì, Bản chất hàm trong Excel?
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ
 • Phân biệt hai phương pháp hàm nhận kết quả với phím Enter và Ctrl + Enter
 • Các kỹ thuật sao chép hàm tới một vị trí khác để nhận kết quả tương tự
 • Các kỹ thuật viết hàm giúp tăng hiệu quả
 • Các lỗi thường gặp khi dùng hàm và cách bẫy lỗi
 • Cách cố định tọa độ tham chiếu trong hàm
 • Cách nạp giá trị vào trong hàm: Cách viết trực tiếp và cách viết tham chiếu

Chương 2: Các hàm đánh giá, kiểm tra

 • Hàm ISBLANK - Kiểm tra ô trống
 • Hàm ISERROR - Kiểm tra có lỗi hay không
 • Hàm ISEVEN - Kiểm tra kết quả có phải số chẵn không
 • Hàm ISFORMULA - Kiểm tra ô có chứa công thức
 • Hàm ISNUMBER - Kiểm tra dữ liệu kiểu Số
 • Hàm ISODD - Kiểm tra kết quả có phải số lẻ không
 • Hàm ISTEXT - Kiểm tra dữ liệu kiểu Văn bản

Chương 3: Hàm liên quan tới mệnh đề logic

 • Hàm AND: Mệnh đề đồng thời
 • Hàm IF - Cách dùng hàm IF dạng đơn giản
 • Hàm IF nâng cao: Kết hợp hàm IF với các hàm AND, OR, NOT
 • Hàm IF nâng cao: Lồng ghép nhiều hàm IF
 • Hàm NOT hoặc dấu <> : Mệnh đề phủ định
 • Hàm OR: Mệnh đề dạng Hoặc
 • Phân biệt thế nào là mệnh đề logic

Chương 4: Nhóm hàm toán học, thống kê

 • Các hàm làm tròn: ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN
 • Hàm AVERAGE - Tìm giá trị trung bình cộng
 • Hàm AVERAGEIF - Tìm giá trị trung bình cộng theo 1 điều kiện
 • Hàm COUNT - Thống kê các ô chứa giá trị số
 • Hàm COUNTA - Thống kê các ô không rỗng
 • Hàm COUNTIF - Thống kê, đếm theo 1 điều kiện
 • Hàm COUNTIFS - Thống kê theo nhiều điều kiện
 • Hàm INT - Làm tròn tới số nguyên nhỏ hơn gần nhất
 • Hàm làm tròn nâng cao: Làm tròn số tiền trong kế toán
 • Hàm LARGE - Tìm giá trị top (cận trên)
 • Hàm MAX - Tìm giá trị lớn nhất
 • Hàm MIN - Tìm giá trị nhỏ nhất
 • Hàm MOD - Tính phần dư của phép chia
 • Hàm PERCENTRANK - Xếp hạng theo phần trăm
 • Hàm QUOTIENT - Tính phần nguyên của phép chia
 • Hàm RANK - Xếp hạng
 • Hàm SMALL - Tìm giá trị bottom (cận dưới)
 • Hàm SUBTOTAL - hàm đa năng trong báo cáo
 • Hàm SUMIF - Tính tổng theo 1 điều kiện
 • Hàm SUMIFS - Tính tổng theo nhiều điều kiện
 • Hàm SUMPRODUCT cơ bản
 • Hàm SUMPRODUCT dùng để đếm, thống kê
 • Hàm SUMPRODUCT dùng để tính trung bình cộng
 • Hàm SUMPRODUCT tính tổng có điều kiện
 • Hàm SUMPRODUCT theo điều kiện kết hợp AND/OR

Chương 5: Nhóm hàm tìm kiếm, tham chiếu

 • Hàm COLUMN - Xác định vị trí số cột
 • Hàm COLUMNS - Đếm số cột
 • Hàm INDEX kết hợp hàm MATCH: Dò tìm trong mảng 2 chiều
 • Hàm INDEX kết hợp hàm MATCH: Ý nghĩa và Cách sử dụng
 • Hàm MATCH - Tìm theo vị trí xuất hiện lần đầu tiên
 • Hàm MATCH kết hợp với hàm VLOOKUP tìm kiếm theo tên dòng tiêu đề
 • Hàm OFFSET
 • Hàm OFFSET kết hợp với hàm MATCH dò tìm theo nhiều điều kiện cùng lúc
 • Hàm ROW - Xác định vị trí số dòng
 • Hàm ROWS - Đếm số dòng
 • Hàm VLOOKUP - Hàm tham chiếu thường gặp nhất
 • Hàm VLOOKUP nâng cao: Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
 • Hàm VLOOKUP nâng cao: tìm theo giá trị xuất hiện nhiều lần
 • Hàm VLOOKUP với phương pháp tìm kiếm tương đối, gần đúng
 • Phân biệt khi hàm dùng VLOOKUP, khi nào dùng HLOOKUP

Chương 6: Nhóm hàm với dữ liệu Text

 • Hàm CONCAT / CONCATENATE - Nối chuỗi văn bản
 • Hàm FIND
 • Hàm LEFT - Tách phần ký tự bên trái
 • Hàm LOWER - Chuyển đổi thành chữ viết thường
 • Hàm MID - Tách phần ký tự nằm giữa
 • Hàm PROPER - Chuyển đổi thành viết hoa chữ đầu tiên sau dấu cách
 • Hàm REPLACE
 • Hàm RIGHT - Tách phần ký tự bên phải
 • Hàm SEARCH
 • Hàm SUBSTITUTE
 • Hàm TEXT - Chuyển đổi số thành Text kèm theo cách định dạng
 • Hàm TRIM - Loại bỏ dấu cách thừa
 • Hàm UPPER - Chuyển đổi thành chữ viết hoa
 • Ứng dụng: Tách riêng Tên từ chuỗi Họ tên ra các cột riêng với hàm SUBSTITUTE

Chương 7: Nhóm hàm Ngày tháng, thời gian

 • Hàm DATE
 • Hàm DATEDIF
 • Hàm DATEVALUE và cú pháp ngày tháng trong Excel - Date Syntax
 • Hàm EDATE
 • Hàm EOMONTH
 • Hàm NETWORKDAYS
 • Hàm TODAY, NOW: Xác định thời gian hiện tại
 • Hàm WEEKDAY: Xác định thứ trong tuần
 • Hàm WORKDAY
 • Hàm YEAR, MONTH, DAY: Tách số ngày, tháng, năm từ một giá trị thời gian
 • Hàm YEARFRAC: Xác định % thời gian trong 1 năm
 • Ứng dụng: Các phương pháp xác định ngày cuối tháng
 • Ứng dụng: Xác định Số Quý bằng hàm VLOOKUP
 • Ứng dụng: Xác định thâm niên làm việc
 • Ứng dụng: Xác định thời điểm kết thúc hợp đồng

Chương 8: Các ứng dụng thực tế khi làm việc 

Kỹ năng tạo bài thuyết trình Microsoft Office PowerPoint

 • Tổng quan giao diện và các phiên bản Powerpoint    
 • 1 số hiệu ứng Transition và cách áp dụng    
 • Các loại Animations    
 • Sự khác nhau giữa Animations và Transition    
 • Áp dụng 1 Animation cho đối tượng    
 • Hiệu ứng Morph    
 • Áp dụng nhiều Animation cho đối tượng    
 • Thực hành về hiệu ứng Morph    
 • Thực hành trình chiếu ảnh đơn giản mà chuyên nghiệp

học vi tính Quận Đống Đa, Hà Nội

lớp học vi tính ở Quận Đống Đa

trung tâm tin học Quận Đống Đa, Hà Nội

Học phí học tin học văn phòng ở Quận Đống Đa

CÁC LỚP TIN HỌC VĂN PHÒNG HỌC PHÍ CÁC LỚP KỸ NĂNG HỌC PHÍ
Kỹ năng sử dụng Máy vi tính
(Windows + Internet + Email)
800,000 VBA Excel cơ bản 1,000,000
Soạn thảo văn bản cơ bản 700,000 VBA Excel nâng cao I 1,000,000
Excel cơ bản 1,200,000 VBA Excel nâng cao III Liên hệ
Excel nâng cao Liên hệ Chương trình bảng tính GoogleSheets 1,500,000
Excel từ cơ bản đến nâng cao Liên hệ Lập trình Google Apps Script trong GoogleSheets Liên hệ
Tin học văn phòng cơ bản (Word + Excel) 1,350,000 Thiết kế Website WordPress Liên hệ
Tin học văn phòng nâng cao (Word + Excel +PowerPoint NC) Liên hệ Quảng cáo Google Liên hệ
Tin học cho người mới bắt đầu
(Máy tính + Word + Excel CB)
Liên hệ THVP chuẩn Quốc tế
MOS - Word, Excel
800,000
Tin học cho học sinh (Phí theo tháng) 600,000 THVP chuẩn Quốc tế
MOS PowerPoint
600,000

Giáo viên dạy tin học văn phòng tại Quận Đống Đa

 • Tất cả giáo viên tại Trung tâm tin học văn Phòng Quận Đống Đa, Hà Nội đều có trên 5 năm kinh nghiệm.
 • Giáo viên có chứng chỉ tin học quốc tế MOS
 • Giáo viên đã đào tạo cho nhiều công ty, doanh nghiệp lớn

Lịch khai giảng

Trung tâm tin học Quận Đống Đa, Hà Nội thường xuyên khai giảng vào tất cả các ngày trong tuần tại các khu vực tại 21 phường như: Cát Linh, Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan, Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, Văn Miếu.

Thời gian dăng ký: Thứ 2 tới Chủ nhật từ 07h30 tới 21h30

Liên hệ đăng ký học vi tính tại Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 093 11 44 858

Địa chỉ: 37 Ngõ 56 Hoàng Cầu, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP