Hướng Dẫn Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Duy Nhất

Bạn đã từng nghĩ đến việc gộp 2 hoặc nhiều hơn 2 file excel thành 1 file duy nhất chưa? Đừng lo lắng. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách kết hợp cực kỳ chuyên nghiệp bằng VBA.

Gộp Nhiều File Excel Thành Một File Bằng VBA.

Đầu tiên, chúng ta tạo 3 file đặt cùng nằm trên 1 folder như hình dưới: 

Ba file gốc ban đầu

Trong thư mục bên trên chúng tôi tạo:  File 1 có 5 sheet. File 2 có 2 sheet và file 3 có 1 sheet

Sau khi có file chúng ta sẽ tạo 1 file excel hoàn toàn mới . Vào Developer > Visual Basic. Xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic for applications. Nhấp vào Insert > Module và sao chép đoạn mã dưới đây vào Module:

Hoặc nhấn ALT + F11 để mở cửa sổ lập trình và nhấp vào Insert > Module và sao chép đoạn mã dưới đây vào Module:

Sub copy()
Path = "C:\Users\HP\Desktop\Gop file excel\"
Filename = Dir(Path & "*.xls*")
Do While Filename <> ""
    Workbooks.Open Filename:=Path & Filename, ReadOnly:=True
        For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
            Sheet.Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(1)
        Next
    Workbooks(Filename).Close
    Filename = Dir()
Loop
End Sub

Đoạn code VBA được copy vào

  • Chú ý: Ngay chổ Path = "" : Bên trong dấu ngoặc là đường dẫn của thư mục chứa các file bạn lưu. Và nhớ thêm dấu gạch "\" sau cùng đường dẫn để nó hiểu là 1 folder nhé. 

Cuối cùng nhấn Run hoặc F5 để chạy mã. Tất cả trang tính sẽ được hợp nhất vào 1 file lớn duy nhất.

Bạn có thể thấy là tất cả các sheet của 3 file đã được gộp vào 1 file mới tạo. 

Các sheet được gộp thành công

Có thể thấy rằng các sheet có tên sheet 1 và sheet 1 (2) để phân biệt nó chỉ là trùng tên lúc tạo tên sheet chứ dữ liệu hoàn toàn không đổi. 

Gộp nhiều file thành 1 file gif

Tạo Shapes Để Chạy Code VBA

Tạo 1 Shapes để chạy VBA như sau:

Tạo shapes gộp file gif

Cuối cùng chúng ta muốn chạy Shapes vừa tạo đẹp hơn thì xoá hết các sheet chỉ để lại sheet tạo Shapes của mình. Lưu ý lưu file (book2) dưới dạng Excel Macro-Enabled Workbook. 

Chạy shapes từ đầu đẹp

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt