Lập Trình VBA Từ Căn Bản Đến Nâng Cao Trong Excel

Tối ưu về tốc độ tính toán, linh hoạt và uyển chuyển là những gì mà VBA trong Excel sẽ mang lại cho bạn khi nhập liệu, tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn

LẬP TRÌNH VBA EXCEL TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO - VBA EXCEL FOR BEGINNERS

                            PHẦN I. VBA CĂN BẢN TRONG EXCEL

Bài 01. Làm quen VBA EXCEL,tạo và chạy một bản ghi Macro  trong VBA EXCEL

Bài 02. Cửa sổ soạn thảo và chỉnh sửa Code VBA trong VBA EXCEL

Bài 03. Điều khiển đối tượng Cells, Ranges trong VBA EXCEL

Bài 04. Điều khiển đối tượng Worksheets trong VBA EXCEL

Bài 05. Điều khiển đối tượng Workbook trong VBA EXCEL

​​Bài 06. Biến và hằng trong VBA EXCEL

  1. Biến trong VBA EXCEL
  2. Hằng trong VBA EXCEL

Bài 07. Vòng lặp For Next, Do While, Do Until, For Each Next trong VBA EXCEL 
                1. For Next trong VBA EXCEL
                 2. For Each trong VBA EXCEL
                 3. Do Until trong VBA EXCEL
                 4. Do While trong VBA EXCEL

    Bài 08. Cấu trúc điều kiện If Then Else trong VBA EXCEL
    Bài 09. Câu lệnh điều kiện Select case trong VBA EXCEL
    Bài 10. For Next, For Each Next trong VBA EXCEL và các ví dụ cho người bắt đầu
                 1. For Next trong VBA EXCEL
                  2. For Each Next trong VBA EXCEL
                  3. Các ví dụ ứng dụng trong VBA EXCEL

    Bài 11. Hàm tự tạo trong VBA EXCEL
    Bài 12. Điều khiển hộp thoại MsgBox, InputBox trong VBA EXCEL
                1. MsgBox trong VBA EXCEL
                 2. InputBox trong VBA EXCEL

    Bài 13. Lỗi và Cách bẫy, xử lý lỗi trong VBA EXCEL
                 1. Type Mismatch
                 2. Debugger
                 3. Compile VBAProject
                 4. Run To Cursor
                 5. On Error Resume Next
                 6. On Error Goto

    Bài 14. Cách chạy và gán một Macro cho nút bấm trong VBA EXCEL
    Bài 15. Tạo Add-in sử dụng cho EXCEL trong VBA EXCEL
                 1. Đọc số thành chữ với các loại bảng mã trong Excel
                 2. Hàm tính tổng các ô cùng màu
                 3. Hàm tách số trong chuỗi

    Bài 16. Lưu và sử dụng một File chứa VBA trong VBA EXCEL
    Bài 17. Lập trình sự kiện trong VBA Excel
                 1. Selecttion Change, Change trong VBA EXCEL
                 2. BeforeDoubleClick, BeforeRightClick trong VBA EXCEL
                 3. After Save, Before Save trong VBA EXCEL
                 4. Open, Close trong VBA EXCEL
                 5. Activate, Deactivate trong VBA EXCEL

    Bài 18. Trích lọc tự động với VBA EXCEL
    Bài 20. Hàm InStr, InStrRev bổ sung tuyệt vời cho hàm Left, Right trong VBA EXCEL
    Bài 21. UserForm và lập trình với các đối tượng của UserForm trong VBA EXCEL
                  1. ComboBox trong VBA EXCEL
                  2. TextBox trong VBA EXCEL
                  3. ListBox trong VBA EXCEL
                  4. Button trong VBA EXCEL
                  5. Lable trong VBA EXCEL
                  6. Tabtrip và MultiePage trong VBA EXCEL
                  7. OptionButton trong VBA EXCEL
                  8. CheckBox trong VBA EXCEL
                  9. Scrool trong VBA EXCEL
                 10. SpinButton trong VBA EXCEL
                 11. Frame trong VBA EXCEL
                 12. Chèn hình trong VBA EXCEL

                        
                        PHẦN II: VBA NÂNG CAO TRONG EXCEL
    Bài 1. Mảng và các thuật toán với mảng trong VBA EXCEL
               1. Khai báo mảng trong VBA EXCEL
                   a. Tìm hiểu về Dim, Redim, Redim Preseve trong VBA EXCEL
                   b. Tìm hiểu về kích thước mảng với Resize trong VBA EXCEL
               2. Gán giá trị cho mảng trong VBA EXCEL
                   a. Gán dữ cho Mảng từ dữ liệu từ một vùng trong VBA EXCEL
                   b. Sử dụng For Next, For Each gán dữ liệu cho mảng trong VBA EXCEL
               3. Lấy dữ liệu từ mảng trong VBA EXCEL
               4. Mảng một chiều trong VBA EXCEL
               5. Mảng hai chiều trong VBA EXCEL
               6. Mảng động trong VBA EXCEL
               7. Mảng tĩnh trong VBA EXCEL
               8. Các phương thức của mảng trong VBA EXCEL

    Bài 2. Dictionnary trong VBA EXCEL- Tổng hợp hàng trăm ngàn dòng chưa đến 1 giây
               1. Thiết lập môi trường cho Dictionnary
               2. Khai báo sớm, khai báo muộn cho Dictionnary
               3. Key và Item trong Dictionnary
               4. Các phương thức của Dictionnary
                   a. Add
                   b. Exists
                   c. Count
                   d. Remove
                5. Sử dụng vòng lặp For Next duyệt và nặp dữ liệu cho Dictionnary
                6. Sử dụng For Each để duyệt và lấy dữ liệu từ Dictionnary vào Mảng
                7. Bài tập thực hành
                    Tổng hợp dữ liệu
                    Lấy dữ liệu duy nhất
                    Test tốc độ siêu nhanh khi sử dụng Dictionnary

    Bài 3. Colecttion trong VBA EXCEL và bài toán tốc độ nhanh so với Dictionnary
    Bài 4. ADO SQL trong VBA EXCEL
               1. Thiết lập môi tường sử dụng ADO
                2. Khai báo sớm và khai báo muộn cho ADO
                3. Thiết lập kết nối
                4. Mở kết nối
                5. Sử dụng các từ khóa SQL
                    SQL Select
                    SQL Select Distinct
                    SQL Where
                    SQL And, Or, Not
                    SQL Order By
                    SQL Insert Into
                    SQL Null Values
                    SQL Select Top
                    SQL Min and Max
                    SQL Count, Avg, Sum
                    SQL Like
                    SQL Wildcards
                    SQL In
                    SQL Between
                    SQL Aliases
                    SQL Joins
                        SQL Inner Join
                        SQL Left Join
                        SQL Right Join
                        SQL Full Join
                    SQL Union
                    SQL Group By
                    SQL Having
                    SQL Exists
                    SQL Select Into
                    SQL Insert Into Select
                6. Bài tập Thực hành
                    Ghi dữ liệu từ Sheet này sang Sheet khác
                    Đọc dữ liệu từ Workbook đang đóng
                    Ghi dữ liệu vào Workbook đang đóng
                    Tổng hợp dữ liệu từ nhiều Sheet vào một Sheet
                    Tổng hợp dữ liệu từ nhiều File đang đóng
                   Tổng hợp dữ liệu duy nhất
         
Bài 5: Kỹ thuật lập trình kết hợp Mảng(Array), Dictionnary, ADO trong tổng hợp dữ liệu
                                           PHẦN III: MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ    
    Chuyên đề 1. FileSystemObject(FSO) xử lý Driver, File, Folder trong VBA EXCEL
                1. Khởi tạo kích hoạt công cụ FSO
                2. Các phương thức phổ biến
                    a. CreateFolder (dùng để tạo 1 thư mục mới)
                    b. DeleteFolder (dùng để xóa 1 thư mục có sẵn)
                    c. FolderExists (dùng để kiểm tra xem thư mục có tồn tại hay không)
                    d. CopyFolder (dùng để copy 1 folder từ nơi này đến nơi khác)
                    e. GetParentFolderName (dùng để lấy tên thư mục mẹ của 1 Folder hoặc của 1 file)
                    f. GetAbsolutePathName (dùng để lấy tên đường dẫn đầy đủ của 1 file hoặc 1 thư mục)
                    g. GetBaseName (dùng để lấy tên của 1 file không kèm theo phần mở rộng)
                    h. GetExtensionName (dùng để lấy phần mở rộng của 1 file)
                    i. CopyFile (dùng để copy file(s) từ 1 thư mục đến thư mục khác)
                    j. DeleteFile (dùng để xoá 1 file có thuộc tính ẩn hoặc không ẩn)
                    k. FileExists (dùng để kiểm tra sự tồn tại của 1 tập tin)
                    l. CreateTextFile (dùng để xuất dữ liệu thành 1 file dạng txt)
                    m. OpenTextFile (dùng để mở 1 file txt)       

    Chuyên đề 2: Sử dụng Dir, Path tìm đường dẫn cho File, Folder, ổ đĩa trong VBA EXCEL
    Chuyên đề 3: Thêm Nút lệnh vào Menu Ribbon trong VBA EXCEL
             PHẦN IV: BÀI TẬP ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÔNG VIỆC VỚI VBA EXCEL

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP