Tagged: an-gia-tri-excel

Ẩn Giá Trị 0 Trong Excel

Một trong những điều tôi sử dụng định dạng có điều kiện nhất là ẩn các giá trị bằng không.

Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách. Một trong những cách phổ biến là thay đổi cài đặt Excel để tất cả các giá trị 0 bị ẩn.

TOP