Tagged: chen-chu-chim

Chèn Chữ Chìm (watermark) Thông Minh Trong Excel 

Có những nội dung hay Logo bạn muốn cho hiển thị trong file excel nhưng không muốn người khác copy lại nội dung hay file đó thì lựa chọn tốt nhất là chúng ta sử dụng watermark để chèn logo hay nội dung vào file excel. Khi sử dụng cách chèn nội dung hay logo chìm này thì bạn có thể quảng bá thương hiệu hay nội dung mà không lo bị copy.

TOP