Tagged: xoa-nhieu-sheet

 VBA Excel Cấp Tốc Bài 4 - Xóa Tự Động Hàng Loạt Sheets Không Active

Trong một file Excel có thể tạo nhiều Sheet làm việc, nhưng bạn chỉ cần dùng một hay một số Sheet và không cần các Sheet còn lại. Với một vài Sheet thì có thể dùng cách xóa thủ công nhưng số lượng vài chục hay vài trăm Sheet thì nên sử dụng câu lệnh để thực hiện công việc này sẽ tiết kiệm thời gian và công sức đáng kể.

TOP