Tagged: xoa-quy-tac-tu-toan-bo-trang-tinh

Xóa Quy Tắc Định Dạng Có Điều Kiện

Đôi khi bạn thấy một bảng tính với quá nhiều quy tắc định dạng có điều kiện.

Điều này có thể tạo ra sự nhầm lẫn lớn và trên hết, nó có thể làm cho sổ làm việc của bạn chậm . Trong trường hợp này, bạn cần xóa một số (nếu không phải tất cả) các quy tắc trong trang tính.

TOP