Tin Học PyThon 11 - Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học Python cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh ngôn ngữ Python để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin học Python cơ bản lớp 11. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Danh sách bài học

Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một Số Kiểu Dữ Liệu Chuẩn

Bài 5: Khai Báo Biến

Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 10: Cấu Trúc Lặp

Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp

Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1)

Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 2)

Bài 15: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 3)

Bài 16: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi

Bài 17: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2)

Bài 18: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 3)

Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Bài 21: Thao Tác Với Tệp

Video hướng dẫn

Bài thực hành 1:

Viết chương trình nhập và kiểm tra xem 3 số nguyên có phải là cạnh của tam giác hay không?

Hướng dẫn:

Điều kiện để 3 cạnh a,b,c tạo thành hình tam giác: Tổng hai cạnh bất kỳ luôn lớn hơn cạnh còn lại: a+b>c và b+c>a và a+c>b.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập 3 số nguyên bất kỳ.

Bước 2: Kiểm tra theo điều kiện sau: Nếu a + b > c và b + c > a và a + c > b thì hiển thị thông báo: Đây là hình tam giác. Ngược lại sẽ hiển thị: Đây không phải là hình tam giác.

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình: 

a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
c = int(input("c = "))
if(a+b > c and b+c > a and a+c> b):
    print("Đây là hình tam giác")
else:
    print("Đây không phải là hình tam giác")


Kết quả: 

a = 3
b = 4
c = 5
Đây là hình tam giác

hình chương trình kiểm tra tam giác

Bài thực hành 2:

Viết chương trình nhập 3 cạnh của 1 tam giác, cho biết đó là tam giác gì?

Hướng dẫn:

Trước khi kiểm tra xem loại tam giác, bạn sẽ phải kiểm tra xem 3 cạnh đó có tạo thành hình tam giác (Tức là a+b>c và b+c>a và a+c>b) hay không?

Nếu là hình tam giác, bạn sẽ kiểm tra tiếp loại tam giác: 

  • Tam giác vuông thỏa mãn điều kiện: Bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại a^2 + b^2 = c^2 hoặc b^2 + c^2 = a^2 hoặc a^2 + c^2 = b^2.
  • Tam giác đều thỏa mãn điều kiện: 3 cạnh bằng nhau: a = b = c.
  • Tam giác cân thỏa mãn điều kiện: 2 cạnh bằng nhau: a = b || a = c || b = c.

Chương trình:

a = int(input("a = "))
b = int(input("b = "))
c = int(input("c = "))
if(a+b > c and b+c > a and a+c> b):
    if(a*a+b*b == c*c):
        print("Đây là tam giác vuông")
    elif(a == b == c):
        print("Đây là tam giác đều")
    elif(a == b or b == c or c == a):
        print("Đây là tam giác cân")
    else:
        print("Đây là tam giác thường")
else:
    print("Đây không phải là hình tam giác")

    

Kết quả:

a = 3
b = 4
c = 5
Đây là tam giác vuông

chương trình kiểm tra loại tam giác

Bài thực hành 3:

Nhập số nguyên bất kì và cho biết số đó là số chẵn hay số lẻ?

Hướng dẫn:

Để kiểm tra tính chẵn lẻ từ số đã nhập, bạn phải có điều kiện:

  • Số chẵn là số chia hết cho 2 ngược lại là số lẻ là số không chia hết cho 2.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nhập số nguyên bất kỳ.

Bước 2: Kiểm tra số nguyên đó nếu chia hết cho 2 thì hiển thị: Đây là số chẵn. Ngược lại sẽ hiển thị: Đây là số lẻ.

Chương trình:

a = int(input("Nhập số nguyên cần kiểm tra: "))
if(a % 2 == 0):
    print("Đây là số chẵn")
else:
    print("Đây là số lẻ")

Kết quả: 

Nhập số nguyên cần kiểm tra: 4
Đây là số chẵn

chương trình kiểm tra tính chẵn lẻ

Bài thực hành 4:

Viết chương trình nhập tháng trong năm và cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày.

Hướng dẫn:

  • Các tháng có 31 ngày gồm có: Tháng 1, Tháng 3, Tháng 5, Tháng 7, Tháng 8, Tháng 10, Tháng 12.
  • Các tháng có 30 ngày gồm có: Tháng 4, Tháng 6, Tháng 9, Tháng 11.
  • Riêng Tháng 2 đối với năm nhuận có 29 ngày, năm không nhuận có 28 ngày.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập tháng tùy chọn.

Bước 2: Đặt điều kiện: Nếu tháng = 1,3,5,7,8,10,12, thì hiển thị: Đây là tháng có 31 ngày. Nếu tháng = 4,6,9,11, thì hiển thị: Đây là tháng có 30 ngày. Nếu tháng = 2 thì hiển thị: Tháng này có 28 hoặc 29 ngày. Trong trường hợp không trùng tháng nào như trên sẽ hiển thị: Không đúng số tháng trong năm.

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình:

Lưu ý: Hàm or để chỉ hoặc.

thang = int(input("Nhập số tháng: "))
if(thang == 1 or thang ==  3 or thang == 5 or thang == 7 or thang == 8 or thang == 10 or thang == 12):
    print("Tháng này có 31 ngày")
elif(thang == 4 or thang == 6 or thang == 9):
    print("Tháng này có 30 ngày")
elif(thang == 2):
    print("Tháng này có 28 hoặc 29 ngày")
else:
    print("Không đúng số tháng trong năm")

Kết quả:

Nhập số tháng: 10
Tháng này có 31 ngày

hình ảnh chương trình kiểm tra tháng

Bài thực hành 5:

Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên bất kỳ và tìm ra số lớn nhất trong 3 số đó.

Hướng dẫn:

  • Điều kiện để tìm ra số lớn nhất là: Số đó phải lớn hơn hai số còn lại.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Gán biến lớn nhất max = 0.

Bước 2: Đặt điều kiện: Nếu max < biến a thì giá trị a gán vào biến max: max = a còn ngược lại nhỏ hơn thì max vẫn bằng 0.

Bước 3: Lúc này nếu max = a, tiếp theo đặt điều kiện: Nếu max < biến b thì giá trị b gán vào biến max: max = b còn ngược lại nhỏ hơn thì max vẫn bằng a.

Bước 4: Lúc này nếu max = b, tiếp theo đặt điều kiện: Nếu max < biến c thì giá trị c gán vào biến max: max = c.

Bước 5: Kết thúc chương trình.

Chương trình:

a = int(input("Nhập vào số thứ nhất: "))
b = int(input("Nhập vào số thứ hai: "))
c = int(input("Nhập vào số thứ ba: "))
max = 0
if(max < a):
    max = a
if(max < b):
    max = b
if(max < c):
    max = c
print("Số lớn nhất trong ba số là: ",max)

Kết quả: 

Nhập vào số thứ nhất: 3
Nhập vào số thứ hai: 9
Nhập vào số thứ ba: 2
Số lớn nhất trong ba số là:  9

hình chương trình tìm ra số lớn nhất

Bài thực hành 6:

Nhập từ bàn phím số năm bất kỳ và kiểm tra xem đây là năm nhuận hay không nhuận?

Hướng dẫn:

  • Điều kiện kiểm tra có phải năm nhuận: năm đó phải chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 và không chia hết cho 100.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhập số năm tùy ý.

Bước 2: Nhập điều kiện: Nếu năm đó %400 == 0 hoặc năm % 4 == 0 và năm % 100 != 0 thì hiển thị "Đây là năm nhuận". Ngược lại hiển thị: Đây không phải là năm nhuận.

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình:

nam = int(input("Nhập số năm: "))
if(nam % 400 == 0 or (nam % 4 == 0 and nam % 100 != 0)):
    print("Đây là năm nhuận")
else:
    print("Đây là năm không nhuận")
    

Kết quả:

Nhập số năm: 2022
Đây là năm không nhuận

chương trình kiểm tra năm nhuậnVậy là mình đã hoàn thành xong bài 11, tiếp theo bạn sẽ sang tiếp Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D