Tin Học PyThon 11 - Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học Python cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh ngôn ngữ Python để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin học Python cơ bản lớp 11. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Danh sách bài học

Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một Số Kiểu Dữ Liệu Chuẩn

Bài 5: Khai Báo Biến

Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 10: Cấu Trúc Lặp

Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp

Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1)

Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 2)

Bài 15: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 3)

Bài 16: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi

Bài 17: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2)

Bài 18: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 3)

Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Bài 21: Thao Tác Với Tệp

Video hướng dẫn

Bài tập 1

Cho chuỗi a = [1,5,6,3,9]. Viết chương trình thêm phần tử bất kỳ vào danh sách đã nhập.

Hướng dẫn:

Dùng hàm append() để chèn thêm chuỗi vào danh sách.

Chương trình:

a = [1,5,6,3,9]
print("Danh sách ban đầu là: ",a)
b = int(input("Nhập số muốn thêm vào danh sách trên: "))
a.append(b)
print("Danh sách sau khi được thêm là: ",a)

chương trình nhập danh sách thêm phần tử

Bài tập 2

Viết chương trình nhập từ bàn phím danh sách a. Hãy trả về kết quả các phần tử trong danh sách theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn:

Bước 1: Dùng hàm input để nhập danh sách a từ bàn phím và hàm append để thêm phần từ vào danh sách khi nhập.

Bước 2: In ra danh sách đã nhập.

Bước 3: Dùng hàm sort() để sắp xếp phần tử theo thứ tự tăng dần.

Bước 4: In ra danh sách sau khi sắp xếp.

Chương trình:

a = []
print("Nhập phần tử lần lượt là:")
for i in range (0,5):
    x = int(input())
    a.append(x)
print("Danh sách ban đầu là: ",a)
a.sort()
print("Danh sách sau khi sắp xếp: ",a)

chương trình sắp xếp tăng dần

Bài tập 3

Viết chương trình nhập từ bàn phím danh sách a. Hãy tìm ra phần tử lớn nhất và nhỏ nhất từ danh sách a và trả về kết quả.

Hướng dẫn:

a = []
print("Nhập phần tử lần lượt là:")
for i in range (0,5):
    x = int(input())
    a.append(x)
print("Phần tử lớn nhất trong danh sách: ",max(a))
print("Phần tử nhỏ nhất trong danh sách: ",min(a))

chương trình in ra min max

Bài tập 4

 Viết chương trình nhập từ bàn phím danh sách a. Hãy tính giá trị trung bình của các phần tử trong danh sách a và trả về kết quả giá trị trung bình.

Hướng dẫn:

Công thức để tính giá trị trung bình = tổng giá trị phần tử/tổng số phần tử. Vì vậy, mình sẽ dùng hàm sum() để tính tổng và len() để tính tổng số phần tử trong danh sách.

Chương trình:

a = []
print("Nhập phần tử lần lượt là:")
for i in range (0,5):
    x = int(input())
    a.append(x)
b = sum(a)/len(a)
print("Giá trị trung bình của các phần tử trong danh sách là: ",b)

hình tính giá trị trung bình từ danh sách

Bài tập 5

Viết chương trình nhập từ bàn phím danh sách a. Tính tổng các số lẻ nguyên trong danh sách a.

Hướng dẫn:

Bước 1: Dùng hàm input để nhập danh sách a từ bàn phím và hàm append để thêm phần từ vào danh sách khi nhập.

Bước 2: In ra danh sách đã nhập.

Bước 3: Dùng vòng lặp for chạy từ đầu đến cuối danh sách và dùng hàm If để kiểm tra điều kiện số phần tử đó là số chẵn hay số lẻ.

Nếu là số lẻ thì dùng biến c để tính tổng những số lẻ đó.

Bước 4: In ra tổng số lẻ trong danh sách.

Chương trình:

a = []
print("Nhập phần tử lần lượt là:")
for i in range (0,5):
    x = int(input())
    a.append(x)
c = 0
for i in range (0,5):
    if(a[i]%2!=0):
        c = c + a[i]
print("Tổng số lẻ trong danh sách là: ",c)

chương trình tính tổng số lẻ danh sách

Bài tập 6

 Viết chương trình nhập từ bàn phím danh sách a gồm n phần tử được nhập từ bàn phím. Tính tổng các phần tử là bội số nguyên k cho trước.

Hướng dẫn:

Chương trình:

n = int(input("Nhập số nguyên: "))
a = []
print("Nhập phần tử lần lượt là:")
for i in range (0,n):
    x = int(input())
    a.append(x)
print("Danh sách phần tử được nhập là: ",a)
s = 0
k = int(input("Nhập số nguyên k: "))
for i in a:
    if i %k == 0:
        s = s + i
print("Tổng số phần tử là bội số của ",k , "là: ",s)

chương trình tính tổng bội số

Vậy là mình đã hướng dẫn xong Bài 19: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2), mời bạn sang tiếp Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt