Tin Học PyThon 11 - Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Chào các bạn học sinh, nhằm cung cấp những kiến thức hiệu quả về tin học Python cho các bạn giúp cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận nhanh ngôn ngữ Python để vận dụng trong chương trình Tin Học. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết Tin học Python cơ bản lớp 11. Hãy cùng mình tham khảo bên dưới!

Danh sách bài học

Bài 1: Khái Niệm Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một Số Kiểu Dữ Liệu Chuẩn

Bài 5: Khai Báo Biến

Bài 6: Phép Toán, Biểu Thức, Câu Lệnh Gán

Bài 7: Các Thủ Tục Chuẩn Vào Ra Đơn Giản

Bài 8: Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình

Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 10: Cấu Trúc Lặp

Bài 11: Thực Hành Cấu Trúc Rẽ Nhánh

Bài 12: Thực Hành Cấu Trúc Lặp

Bài 13: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 1)

Bài 14: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 2)

Bài 15: Kiểu Dữ Liệu Danh Sách (Phần 3)

Bài 16: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi

Bài 17: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 2)

Bài 18: Kiểu Dữ Liệu Chuỗi (Phần 3)

Bài 19: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Danh Sách

Bài 20: Thực Hành Kiểu Dữ Liệu Kiểu Chuỗi

Bài 21: Thao Tác Với Tệp

Video hướng dẫn

Bài tập 1

Cho chuỗi a = "Cùng học Python với Tin Học Sao Việt". Hãy thay thế ký tự "Sao" bằng từ "Trí" trong chuỗi.

Hướng dẫn:

Dùng hàm Replace() để thay đổi ký tự này sang ký tự muốn thay vào.

Chương trình:

a = "Cùng học Python với Tin Học Sao Việt"
b = a.replace("Sao","Trí")
print("Chuỗi sau khi thay đổi là: ",b)

chương trình thay thế ký tự trong chuỗi

Bài tập 2

 Viết chương trình nhập 2 chuỗi từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem 2 chuỗi có bằng nhau không? Nếu không bằng, kiểm tra chuỗi nào lớn hơn.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập 2 chuỗi từ bàn phím bằng hàm Input()

Bước 2: Kiểm tra nếu chuỗi a bằng b thì hiển thị "chuỗi a bằng chuỗi b", nếu a > b thì hiển thị "chuỗi a lớn hơn", ngược lại sẽ hiển thị thông báo: "Chuỗi b lớn hơn".

Chương trình:

a = input("Nhập chuỗi thứ nhất: ")
b = input("Nhập chuỗi thứ hai: ")
if(a == b):
    print("Chuỗi a bằng chuỗi b")
elif(a > b):
    print("Chuỗi a lớn hơn")
else:
    print("Chuỗi b lớn hơn")

    

chương trình kiểm tra 2 chuỗi được nhập

Bài tập 3

 Viết chương trình nhập chuỗi từ bàn phím. Hãy đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong chuỗi và in ra màn hình số lần xuất hiện đó.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập chuỗi từ bàn phím bằng hàm Input().

Bước 2: Dùng hàm Input() nhập thêm ký tự muốn đếm số lần xuất hiện.

Bước 3: Dùng hàm count() để đếm số lần xuất hiện của ký tự đã cho.

Bước 4: Dùng hàm Print để in ra thông báo.

Chương trình:

a = input("Nhập chuỗi: ")
c = input("Nhập ký tự muốn đếm số lần xuất hiện: ")
b = a.count(c)
print("Ký tự ",c," xuất hiện ",b," lần")

chương trình đếm số lần xuất hiện ký tự

Bài tập 4

 Viết chương trình nhập 1 chuỗi từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem ký tự k cho trước có thuộc chuỗi đã nhập không? Nếu thuộc chuỗi thì hãy đếm số lần xuất hiện ký tự k trong chuỗi.

Hướng dẫn:

Bước 1: Nhập chuỗi từ bàn phím bằng hàm Input().

Bước 2: Dùng hàm Input() nhập thêm ký tự muốn đếm số lần xuất hiện.

Bước 3: Dùng hàm IF để kiểm tra nếu ký tự đã nhập thuộc danh sách thì sẽ đếm số lần xuất hiện của ký tự đó trong dãy bằng hàm Count().

Chương trình:

a = input("Nhập chuỗi: ")
c = input("Nhập ký tự muốn đếm số lần xuất hiện: ")
if c in a:
    b = a.count(c)
    print("Ký tự ",c," xuất hiện ",b," lần")
else:
    print("Ký tự ",c," không thuộc trong danh sách")

chương trình kiểm tra ký tự thuộc chuỗi và đếm
chương trình kiểm tra ký tự không thuộc chuỗi và đếm

Bài tập 5

 Viết chương trình nhập 1 chuỗi từ bàn phím. Hãy kiểm tra xem chuỗi đó có đối xứng qua nhau không? Ví dụ: Chuỗi đối xứng là 12321, Abcab, hggh, 5665,...

Hướng dẫn:

Chương trình:

chương trình kiểm tra đối xứng

Bài tập 6

 Viết chương trình nhập 1 chuỗi từ bàn phím. Hãy tách chuỗi được nhập từ chuỗi trên thành 2 chuỗi, một chuỗi chỉ gồm ký tự chữ số, một chuỗi chỉ gồm ký tự chữ cái.

Hướng dẫn:

Bước 1: Dùng hàm input để nhập từ bàn phím chuỗi.

Bước 2: Dùng hàm for và chạy từ giá trị đầu đến cuối của chuỗi đã nhập. Tiếp theo, dùng hàm if để kiểm tra xem giá trị đó có nằm trong dãy từ 0 -> 9 hay không? Nếu có thì in ra ký tự chữ số, còn nếu không thì in ra ký tự chữ cái.

Bước 3: Chạy chương trình.

Chương trình:

a = input("Nhập chuỗi: ")
b = c = " "
for i in a:
    if '0' <= i <= '9':
        b = b + i
    else:
        c = c + i
print("Chuỗi chứa ký tự chữ số là: ",b)
print("Chuỗi chứa ký tự chữ cái là: ",c)

chương trình tách chuỗi ký tự

Vậy là mình đã hướng dẫn xong Bài 20: Thực hành kiểu dữ liệu chuỗi, mời bạn sang tiếp Bài 21: Thao Tác Với Tệp.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt