Dạy thêm tin học lớp 12 tại nhà: Giải thuật lập trình - Cơ sở dữ liệu

Chương trình dạy tin học lớp 12: Dạy cấu trúc dữ liệu lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc và bảo mật các cơ sở dữ liệu, hệ quản trị csdl microsoft Access và các thao tác cơ bản để lập trình cho access. Thực hành với các cơ sở dữ liệu có quan hệ ràng buộc

Ngày đăng 2 tháng trước.

Dạy thêm tin học cho học sinh lớp 12, phụ huynh vui lòng liên hệ số điện thoại

dạy thêm tin học lớp 12

Chương trình dạy tin học lớp 12

1 Chương I: Khái Niệm Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản

Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu

2 Chương II: Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Bài 4: Cấu trúc bảng

Bài tập và thực hành 2: Tạo cấu trúc bảng

Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Bài tập và thực hành 3: Thao tác trên bảng

Bài 6: Biểu mẫu

Bài tập và thực hành 4: Tạo biểu mẫu đơn giản

Bài 7: Liên kết giữa các bảng

Bài tập và thực hành 5: Liên kết giữa các bảng

Bài 8: Truy vấn dữ liệu

Bài tập và thực hành 6: Mẫu hỏi trên một bảng

Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo

Bài tập và thực hành 8: Tạo báo cáo

Bài tập và thực hành 9: Bài thực hành tổng hợp

hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3 Chương III: Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài tập và thực hành 10: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

4 Chương IV: Kiến Trúc Và Bảo Mật Các Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài tập và thực hành 11: Bảo mật cơ sở dữ liệu

Bình luận của bạn

TOP