1. Trang chủ
  2. Làm việc với bảng tính trong Excel

THVP050 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Nâng Cao

Khóa học THVP050 - Làm việc với bảng tính Excel nâng cao cho người lớn tại Trung tâm Tin Học Sao Việt cung cấp kiến thức nâng cao trong xử lý dữ liệu bảng tính Excel. Bạn sẽ được trang bị kiến thức nâng cao và những kỹ năng cần thiết để thành thạo trong việc xử lý dữ liệu, lập báo cáo thống kê. Bạn sẽ nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu một cách hiệu quả và chính xác.

THVP038 - Làm việc với bảng tính Excel chuyên sâu

Khóa học THVP038 - Làm việc với bảng tính Excel chuyên sâu tại Trung tâm Tin Học Sao Việt cung cấp kiến thức chuyên sâu về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng chuyên sâu và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để tổng hợp và phân tích dữ liệu thống kê một cách chuyên sâu và chính xác.

THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu 1

Khóa học THVP026 - Làm Việc Với Bảng Tính Excel Chuyên Sâu 1 cung cấp kiến thức nâng cao về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng nâng cao và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thu thập, tổng hợp và thống kê dữ liệu phức tạp một cách hiệu quả và chính xác.

THVP025 - Làm việc với bảng tính Excel cơ bản

Khóa học THVP025 - Làm việc với bảng tính Excel cơ bản cung cấp kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm bảng tính Excel. Trong suốt khóa học, học viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng cơ bản và những kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia trong việc thiết lập bảng tính chuyên nghiệp. Khi kết thúc khóa học, học viên nắm chắc đầy đủ kiến thức, thực hiện tính toán số liệu cơ bản và tự tin tạo báo cáo đơn giản trong phần mềm Excel.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt