Tagged: excel-can-ban

Cách Cộng Và Trừ Các Ngày, Tuần, Tháng Và Năm Trong Excel

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy nhiều công thức hữu ích để cộng và trừ ngày trong Excel, chẳng hạn như trừ hai ngày, thêm ngày, tuần, tháng và năm vào một ngày, v.v. Hướng dẫn này giải thích một vài công thức để thêm và trừ ngày trong Excel có thể giải quyết công việc của bạn.

TOP