Tagged: ham

2 Cách Dò Tìm Giá Trị Gần Đúng Trong Excel - Hàm Dò Tìm Gần Đúng

Bài toán dưới đây sử dụng cách dò tìm gần đúng trong Excel khi bạn cần thực hiện dò giá trị nhưng giá trị ở bảng dò và giá trị dò không hoàn toàn giống nhau. Ở đây sử dụng 2 cách: 1 là sử dụng công thức mảng, 2 là sử dụng hàm Lookup kết hợp với hàm Len và SUBSTITUTE

TOP