Tagged: tim-gia-tri-trung-lap-excel

Tìm Giá Trị Trùng Lặp Trong Excel

Định dạng có điều kiện cũng có thể được sử dụng để xác định các giá trị trùng lặp trong một tập dữ liệu.

Có một sự khác biệt giữa "Xóa các bản sao" (được truy cập từ tab "Dữ liệu") và xác định các giá trị trùng lặp thông qua định dạng có điều kiện.

TOP