Video Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel Và Ví Dụ Dễ Hiểu - Phần 2

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu phần tiếp theo các hàm xử lý chuỗi. Ngoài các hàm LEFT, hàm RIGHT và hàm MID. Phần 2 này Tin học Sao Việt tiếp tục giới thiệu hàm LEN, hàm TRIM, hàm CHAR(10), hàm CONCATENATE, Phép nối chuỗi "&" trong Excel một cách dễ hiểu nhất.

Nội dung bài học

Cú pháp hàm LEFT, hàm RIGHT và hàm MID

Hàm RIGHT

 • Cú pháp: =RIGHT(Chuỗi có ký tự muốn lấy, Số lượng ký tự cần lấy từ bên phải);

Hàm LEFT

 • Cú pháp: =LEFT(Chuỗi có ký tự muốn lấy, Số lượng ký tự cần lấy từ bên trái);

Hàm MID

 • Cú pháp: =MID(Chuỗi có ký tự muốn lấy, Vị trí ký tự lấy đếm từ trái qua, vị trí ký tự kết thúc);

Hàm LEN

Đếm số ký tự trong 1 chuỗi       

 • Cú pháp: =LEN( Chuỗi có ký tự muốn đếm ) 

Hàm TRIM

Xóa các ký tự trắng vô nghĩa trong chuỗi:       

 • Cú pháp: =TRIM( Chuỗi có ký tự cần xử lý )  

Hàm CHAR(10)

Nối các từ với nhau, Khi chọn Wraptext, Vị trí bắt đầu cử các từ phía sau sẽ ngắt xuống dòng trong ô       

 • Cú pháp: A&CHAR(10)&B….( A, B là các từ hoặc chuỗi ký tự bất kỳ )

Phép nối chuỗi sử dụng ký hiệu "&"          

 • Cú pháp: =A&B&C. trong đó: ABC   ( A, B là các từ hoặc chuỗi ký tự bất kỳ )         

Hàm CONCATENATE

Nối các chuỗi với nhau, tương tự phép nối &          

 • Cú pháp: =CONCATENATE(A,B,C)Æ ABC   ( A, B là các từ hoặc chuỗi ký tự bất kỳ )          

Trong video hướng dẫn bên dưới mình sẽ ôn lại Phần 1: Các hàm xử lý chuỗi trong Excel và hướng dẫn các bạn tiếp tục phần 2 về hàm LEN, hàm TRIM, hàm CHAR(10), hàm CONCATENATE, Phép nối chuỗi "&" trong Excel.

Hàm LEFT được sử dụng để tách ký tự tính từ bên trái qua. Hàm RIGHT được sử dụng để tách ký tự tính tù bên phải qua. Hàm MID được sử dụng để tách ký tự trong khoảng, dựa vào ký tự bắt đầu và ký tự kết thúc.

Hàm LEN được dùng để đếm số ký tự của chuỗi. Hàm TRIM dùng để xóa các ký tự là khoảng trắng trong chuỗi. Hàm CHAR(10) Nối các từ với nhau, khi chọn Wraptext, vị trí bắt đầu cử các từ phía sau sẽ ngắt xuống dòng trong ô. Phép nối chuỗi sử dụng ký tự "&" để nối 2 hay nhiều chuỗi với nhau.

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

Dowload bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt